Periodiniai leidiniai apie gamtą ir medžioklę

Šių metų gegužės 6 d. 17 val. Alytaus miesto teatre buvo atidaryta paroda, skirta spaudos dienai paminėti. Šalia kitų Alytaus kolekcininkų klubo narių ekponuojamų įvairių senų spaudos leidinių, šioje parodoje buvo pristatyta ir Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko Vytauto Kucevičiaus turimų periodinių spaudos leidinių, susijusių su medžiokle ir gamta, ekspozicija.

Joje lankytojai išvydo ne tik pirmuosius dar tarpukario Lietuvoje leistus lietuviškus periodinius leidinius apie medžioklę, gamtos apsaugą, medžioklės tradicijas ir miškininkystę (žurnalus „Medžiotojas“ ir „Mūsų girios“) tačiau ir sovietmečiu bei po 1991 m. nepriklausmybės atkūrimo Lietuvoje leistus įvairius labiau ar mažiau žinomus periodinius spaudos leidinius apie medžioklę. (žurnalai „Mūsų gamta“, „Medžiotojas ir meškeriotojas“, Medžiotojas ir medžioklė“, „Medžiotojas“ ir kt.) Pasirodo, kad nuo Lietuvos nepriklausmomybės atkūrimo jų buvo iš tiesų nemažai – iš viso suskaičiavome, kad įvairiais laikotarpiais buvo išleista net 15 tokių leidinių ir visus juos turi sukomlektavęs Vytautas Kucevičius, o kai kurių ir net po kelis egzempliorius. Keletas šių leidinių apie medžioklę yra iš viso mažai girdėti ir matyti, nes jų buvo išleista tik po keletą numerių ir tolimesnė jų leidyba dėl įvairių priežasčių vėliau nutrūko. Tai pasakytina apie žurnalą „Medžiotojas“, kurio 1998 metais išėjo tik 2 numeriai, žurnalą „Medžioklė ir žūklė“, kurio 2008-2010 metais išėjo tik 7 numeriai, žurnalą „Gamta, medžioklė, žūklė“, kurio 1997-1998 metais išėjo tik 8 numeriai, bei labai retą žurnalą „Medžioklė ir žvejyba Baltijoje“, kurio 2013 metais išėjo tik 7 numeriai.

Periodinius leidinius bei literatūrą apie medžioklę Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Vytautas Kucevičius renka nuo 1992 metų, kuomet jis tapo medžiotoju. Nuo to laiko jis intesyviai pradėjo domėtis medžioklės istorija, jos kultūra ir tradicijomis, o visa tai tuo metu buvo galima rasti tik įvairioje spaudoje bei literatūroje. Todėl per 30 metų laikotarpį jis sukaupė tikrai nemenką tokios literatūros biblioteką – apie 400 knygų lietuvių ir kitomis kalbomis, daug įvairių žurnalų ir laikraščių komplektų medžioklės ir žvejybos tematika. Vargu ar Lietuvoje kas nors turi didesnę tokios literatūros bei periodinių spaudos leidinių kolekciją medžioklės ir gamtos tema, kaip Vytautas Kucevičius. Šią savo kolekciją jis ir toliau pildo naujai pasirodančiais leidiniais. Pastebėtina, kad ir pas Vytautas 2021 metais Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos 100 -ečio proga išleido savo autorinę knygą – istorinę apybraižą „Medžioklė ir žūklė Alytaus krašte – šimto  metų istorija“. Kaip rašė šios knygos recenzentė R. Jokantaitė – „knygoje apžvelgiama medžioklės raida Alytaus krašte nuo XX a. pradžios iki mūsų dienų. Alytiškiai medžiotojai pradėjo burtis į vieningas gretas, kai Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugija 1921 m. balandžio 15 d. įkūrė Alytuje savo skyrių. Nuo šios datos Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija skaičiuoja savo gyvavimo metus, kurių jau praėjo visas šimtas.

Skleisti gamtosaugos idėjas ir ugdyti medžioklės kultūrą buvo svarbiausi Taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos uždaviniai, prie kurių sprendimo aktyviai prisidėjo ir tuometinis Alytaus apskrities skyrius, kuris šiandiena išaugo į darnią ir draugišką Alytaus krašto medžiotojų ir žvejų bendruomenę. Knygoje apžvelgiami prieškario, pokario ir vėsesni laikmečiai Alytaus krašte, pateikta įdomios autentikos, retų senovinių nuotraukų, su medžiokle susijusių dokumentų, faktų iš prieškario „Medžiotojo“, kitų žurnalų, amžininkų pasakojimų, daug prisiminimų apie žmones, draugijos darbuotojus, medžiotojus ir gamtosaugininkus. Ši knyga skirta Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos 100-mečio jubiliejui. Ji turėtų sudominti ne tiktai alytiškius medžiotojus ir žvejus, bet ir visus, kurie domisi savojo krašto istorija“. Šią knygą dar galima įsigyti Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijoje.

Na o pabaigai, remdamiesi V. Kucevičiaus pateikta informacija, pateikiame Alytaus miesto teatre jo eksponuojamų periodinių spaudos leidinių apie medžioklę, gamtą ir miškininkystę trumpą aprašą:

 1. Žurnalas „Medžiotojas“ – tai pirmasis Lietuvos medžioklės žurnalas leistas 1927-1940 m. Kaune. Pradžioje jis buvo Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos leidinys. Nuo leidinio pasirodymo1927 m. iki 1939 m. šio žurnalo redaktoriumi buvo prof. Tadas Ivanauskas. Jo redagavimo laikotarpiu iki 1939 m. išėjo 34 šio žurnalo numeriai. Reorganizavus Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugiją, šis leidinys tapo Lietuvos medžioklės draugijų sąjungos laikraščiu ir jį redagavo miškininkas Antanas Rakuiža, kuris taip pat buvo ir Lietuvos medžioklės draugijų sąjungos pirmininku. Nuo 1939 m. iki 1940 m. išėjo dar šio žurnalo12 numerių. Viso tarpukariu išėjo 46 žurnalo „Medžiotojas“ numeriai. Žurnalas ėjo keturis kartus per metus, kartais 2-3 kartus, nuo 1940 – jau mėnesinis žurnalas. Žurnale buvo rašoma gamtos apsaugos, žvėrių veisimo, apskaitos ir išsaugojimo, kinologijos klausimais, pasakojama apie medžioklės tradicijas, ginklus, kitų šalių medžioklių rūšis.
 2. Žurnalas „Mūsų girios“ – seniausias mėnesinis leidinys, skirtas miškininkams ir žmonėms susijusiems su mišku, kuriame. Tačiau jame buvo skirsnis ir apie medžioklę bei jos aktualijas. Leistas Kaune, ėjo nuo 1929 iki 1940 m. (išleisti 104 numeriai) ir 1943-1944 m. (išleisti 4 numerai). Tai vienintelis žurnalas apie medžioklę ir jos aktualijas, kuris Lietuvoje buvo leidžiamas antro pasaulinio karo metais. Atnaujinti prieškarinio žurnalo „Mūsų girios“ leidimą inicijavo žymus gamtosaugininkas Viktoras Bergas. Atgaivintas 1957 m. sausio mėn. ir ėjo iki 1964 m. birželio mėnesio, kol buvo pertvarkytas į žurnalą „Mūsų gamta“, kuris 1965-1969 m. dar papildomai leido šio žurnalo priedą „Girios“. Jo dizainas iki 1964 m. praktiškai nepakito nuo 1929 metų. Leidėjai – Lietuvos miškininkų sąjunga (iki 1940), Miškų ūkio generalinė direkcija (1943–44), Lietuvos SSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerija ir Gamtos apsaugos komitetas (nuo 1957), Lietuvos gamtos apsaugos draugija ir Lietuvos miško pramonės ir miškų ūkio mokslinė techninė draugija (nuo 1963). Redaktoriai: Jonas Kuprionis (1929–1940), Jonas Viliušis (1943–1944), Algirdas Matulionis (1957–1959), Andrius Gudelevičius (1959–1964). Rašė miškininkystės, miškų ūkio, gamtosaugos, medžioklės, durpininkystės klausimais, pasakojo apie miškininkų gyvenimą.
 3. Žurnalas „Mūsų girios“ – eina kas mėnesį nuo 1991 m. iki šių dienų. Tai žurnalas apie miškus ir miškininkus, kurį leidžia Lietuvos miškininkų sąjunga. Redakcija jį laiko tarpukario metais ėjusio žurnalo „Mūsų girios“ tradicijų tęsėju. Išeina kartą per mėnesį. Leidinyje rašoma apie valstybinių ir privačių miškų naudojimą, priežiūrą ir atkūrimą, gvildenamos gamtos apsaugos problemos, nagrinėjamos medienos ir baldų pramonės aktualijos, pristatomos miško technikos naujovės, supažindinama su įdomiais žmonėmis, jaunųjų miško bičiulių veikla, informuojama apie naujus leidinius. Žurnalo skaitytojai – tai Aplinkos ministerijos, su miško sektoriumi susijusių jos padalinių ir pavaldžių įmonių, taip pat Valstybinių miškų urėdijos administracijos ir jos padalinių darbuotojai, gamtos apsaugos įmonių ir organizacijų, nacionalinių ir regioninių parkų darbuotojai, privačių miškų savininkai ir kooperatyvai, medienos ruošos įmonės, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai, medienos pramonės darbuotojai, senjorai miškininkai, medžiotojai ir visi, kas domisi mišku. Leidėjai – Miškų ūkio ministerija ir Miškininkų sąjunga (nuo 1991), Miškų ir saugomų teritorijų departamentas ir Miškininkų sąjunga (nuo 1998), Miškininkų sąjunga (nuo 2005). Redaktoriai Algirdas Berželionis (1990–2005), Rimondas Vasiliauskas (2005–2018 ir nuo 2019), Gintarė Janiškienė (2018–2019).
 4. Žurnalas „Mūsų gamta“– Lietuvos mokslinis, mokslo populiarinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės medžioklės, žūklės ir gamtos apsaugos bei krašo pažinimo žurnalas, ėjęs 19641998 Vilniuje. Pradėjo eiti nuo 1964 m. birželio mėnesį vietoje pertvarkyto žurnalo „Mūsų girios“. Sovietmečio laikais buvo nurodoma, jog tai Lietuvos gamtos apsaugos draugijos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ir Respublikinės turizmo ir ekskursijų biuro mėnesinis žurnalas. Nuo 1990 m. žurnalą leido bendrovė „Mūsų gamta“ ir jis vadinosi mėnesinis mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos ir krašto pažinimo, gamtosaugos žurnalas su atskiru periodiniu leidiniu „Medžiotojas ir meškeriotojas“. Redaktoriai –  Rimantas Budrys (1964-1993), Vytautas Klovas (1993-1998).
 5. Žurnalas „Girios“ – ėjo nuo 1964 m. iki 1991 m. iki 1970 metų buvo žurnalo „Mūsų gamta“ priedas (išėjo 108 numeriai). Nuo 1970 m. žurnalas buvo leidžiamas kaip savarankiškas leidinys. Sovietiniu laikotarpiui – buvo Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos ir miškų ūkio mokslinės technnės draugijos mėnesinis biuletenis. 1991 m. buvo atkurtas pavadinimas „Mūsų girios“ ir jis vėl tapo žurnalu miškininkams. Redaktoriai – Rimantas Budrys (1964–1969), A. Gudelevičius (1970–1982), Algirdas Berželionis (1983–1990). Rašė miškininkystės, miškų ūkio, gamtosaugosmedžioklėsklausimais, spausdino straipsnius apie miškininkų gyvenimą.
 6. Žurnalas „Medžiotojas ir meškeriotojas“ – leistas kaip atkurtas 19271940 Kaune ėjęs žurnalas „Medžiotojas“.  Pradėjo eiti 1990 metais. Žurnalo leidimas 2006 m. buvo sustabdytas dėl finansinių problemų. Vietoje jo nuo 2008m. lapkričio išėjo biuletenio tipo laikraštis „Medžioklė ir žūklė“. Žurnalo leidimas atkurtas 2011 m. sausį ir ėjo iki 2018 m. Nuo 1990 m. iki 1999 m. buvo žurnalo „Mūsų gamta“ periodinis priedas, o nuo 1999 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos leidinys. Išeidavo kas du mėnesiai. Iš viso išėjo 150 numerių. Redaktoriai – Rimantas Budrys (1990-1993), Vytautas Klovas (1993-2010), Artūras Mankevičius (2010-2018).
 7. Žurnalas „Gamta, medžioklė žūklė“ – ėjo nuo 1997 m. spalio mėn. iki 1998 m. rugsėjo mėn. Išėjo tik 8 šio žurnalo Leidėjas – UAB „Heise“, redaktorius Alfonsas Matuzevičius.
 8. Žurnalas „Medžiotojas“ – 1998 m. išėjo tik du šio žurnalo numeriai. Buvo numatyta kad eis kas trys mėnesiai. Leistas Kaune, leidėjas – UAB „Vangis“, redaktorius Rimantas Budrys.
 9. Žurnalas „Medžiotojas ir medžioklė“ – ėjo nuo 2000 m. iki 2017 m., kas trys mėnesiai laiko. Steigėjas ir leidėjas – UAB „Medžioklės tradicija“, Kaunas. Redaktorius Rimantas Budrys. Iš viso išėjo 185 šio žurnalo numeriai.
 10. Žurnalas „Medžioklė ir žūklė“ – ėjo nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2010 m. balandžio mėn. Iš viso buvo išleista tik 7 šio žurnalo numeriai.
 11. Žurnalas „Medžioklė ir žvejyba Baltijoje“ – kasmėnesinis žurnalas, ėjo 2013 m. ir buvo išleista tik 7 šio žurnalo numeriai. Leidėjas – RAB „Promkompleks“, Baltarusija.
 12. Žurnalas „Medžioklė“ – pirmasis šio žurnalo numeris pasirodė 2015 metais. Tai vienintelis mėnesinis žurnalas medžiotojams, kuris leidžiamas šiuo metu. Iki šiol yra išleista 70 šio žurnalo numerių. Leidėjas Latvijos įmonė SB „Lauku Avize“. Redaktoriai – Lina Dombrovska, Kataryna Šterna.
 13. Informacinis biuletenis „Sūduvos medžiotojas“- leistas 1999 metais. Leidėjas – Sūduvos medžiotojų sąjunga. Redaktorius – Kęstutis Pėtelis.
 14. Leidinys „Medžioklė ir žūklė“ – tai Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio skyrių periodinis leidinys apie pietvakarių Lietuvos medžiotojų aktualijas. Leistas nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2010 m. balandžio mėn, užpildant spaudos spragą pietvakarių Lietuvoje nustojus eiti LMŽD žurnalui „Medžiotojas ir meškeriotojas“. Išėjo tik 7 šio leidinio numeriai. Redakcinė komisija: redaktorius Algimantas Kamičaitis, nariai Evaldas Dainauskas, Rolandas Misevičius.
 15. Informacinis biuletenis „Dzūkijos medžiotojas“ – tai medžiotojų sąjungos „Gamta“ Alytaus skyriaus periodinis leidinys Leistas nuo 2000 m. birželio mėnesio iki 2008 m. kovo mėnesio. Per šį laikotarpį išėjo 26 šio biuletenio numeriai. Redakcinė komisija nuo 2000 m. birželio mėn. – pirmininkas Vytautas Šerpenskas, nariai Albinas Vyšniauskas ir Pranas Norkus. Nuo 2000 m. gruodžio mėn. – pirminkas Vytautas Šerpenskas, nariai Albinas Vyšniauskas, Romas Marcinkevičius. Nuo 2003 m. balandžio mėn. – pirmininkas Artūras Nenartavičius, nariai Romas Marcinkevičius, Algimantas Zubavičius, Albinas Vyšniauskas, Kęstutis Urbonas. Nuo 2004 m. gruodžio mėn. – pirmininkas Artūras Nenartavičius, nariai Romas Marcinkevičius, Algimantas Zubavičius, Juozas Kučinskas, Kęstutis Urbonas.

 

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

1 komentaras apie Periodiniai leidiniai apie gamtą ir medžioklę

 1. Dėkui už informaciją,puikus pažintinis straipsnis! Sveikinu su išskirtine ekspozicija,Vytautai! Sekmės Tau švietėjiškuose darbuose ir aeityje!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *